ചരിത്രങ്ങൾ

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ചരിത്രം

വാർത്തകൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും

വിദ്യാഭ്യാസം

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

സാംസ്‌കാരികം

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ സാമുദായിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ദേവാലയങ്ങൾ

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ചരിത്രപ്രാധാന്യവും

വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ  എല്ലാ വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഓഫീസുകൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സർക്കാർ & ഇതര സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

ആശുപത്രികൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളെയും ക്ലിനിക്കുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഫോൺ നമ്പറുകൾ

നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫോൺ നമ്പരുകൾ

publish@karunagappally.com

നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഈവെബ്‍സൈറ്റ് 2003 ൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്കായി ഒരുപാടു ചരിത്രങ്ങളും , ഡാറ്റകളും കിട്ടാനുണ്ട് . ആയത്തിലേക്കായി എല്ലാവരുടെയും പൂർണമായ സഹായവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Next Steps...

Please send your valuable suggestions or comments to editor@karunagappally.com

1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 April / Statistics generated using awstats