നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൗൺസിലർമാർ....


സീമ സഹജൻ, ആലുംകടവ്-ആലപ്പാട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സീമ സഹജൻ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 1 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലപ്പാട് വിലാസം : ശ്രീരംഗം, ആലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍ : 9496696160…

Continue Reading →

എം. അൻസാർ, മാമ്പോഴില്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എം. അൻസാർ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 2 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാമ്പോഴില്‍ വിലാസം : ഷാജഹാൻ മൻസിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518 മൊബൈല്‍ :…

Continue Reading →

ശ്രീഹരി സി., മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ശ്രീഹരി സി. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 3 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എല്‍.പി.എസ്. വിലാസം : ചിറക്കൽ, മരു. നോർത്ത്, ആലുംകടവ് 690573…

Continue Reading →

സതീഷ്‌ തേവാനത്, മരുതൂര്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സതീഷ്‌ തേവാനത് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 4 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മരുതൂര്‍കുളങ്ങര വിലാസം : തേവാനത്, മരു. നോർത്ത്, അലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

എം.എസ്. ശിബു, ആമ്പാടിയില്‍ മുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എം.എസ്. ശിബു വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 5 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആമ്പാടിയില്‍ മുക്ക് വിലാസം : മണ്ണശ്ശേരിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി, ആലുംകടവ്‌ 690518 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

കോട്ടയിൽ രാജു (ചെയർമാൻ), നമ്പരുവികാല വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : കോട്ടയിൽ രാജു (ചെയർമാൻ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 6 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല വിലാസം : തയ്യിൽ വടക്കതിൽ, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ് 690573…

Continue Reading →

എൽ. ശ്രീലത ടീച്ചർ, താച്ചയില്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എൽ. ശ്രീലത ടീച്ചർ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 7 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താച്ചയില്‍ വിലാസം : രേവതി, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518 മൊബൈല്‍ :…

Continue Reading →

ജെ.പി. പ്രസന്നകുമാർ, നമ്പരുവികാല ക്ഷീരസംഘം വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ജെ.പി. പ്രസന്നകുമാർ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 1 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല ക്ഷീരസംഘം വിലാസം : വൈഷ്ണവം, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

ഷഹ്നാ നസീം, പുളളിമാന്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ഷഹ്നാ നസീം വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 9 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍ വിലാസം : തട്ടക്കാട്ട് വീട്, പട നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518…

Continue Reading →

രമ്യ സുനിൽ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : രമ്യ സുനിൽ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 10 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ വിലാസം : കണ്ടത്തിൽ തറയിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

നിസാം ബായ്, മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നിസാം ബായ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 11 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌ വിലാസം : ചായക്കാരന്റയ്യത്ത്, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

സുനിമോൾ (ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍), പുളളിമാന്‍ ലൈബ്രറി വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സുനിമോൾ (ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 12 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍ ലൈബ്രറി വിലാസം : പറങ്കിമാമ്മൂട്ടിൽ വടക്കതിൽ, പട നോർത്ത്,…

Continue Reading →

നീലു എസ്. രവി, മൈക്രോവേവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നീലു എസ്. രവി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 13 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൈക്രോവേവ് വിലാസം : തണ്ടാന്റയ്യത്തു കിഴക്കതിൽ, കരുനാഗപ്പളളി 690518 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

റജി ഫോട്ടോപാർക്ക്, പടനായര്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : റജി ഫോട്ടോപാർക്ക് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 14 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പടനായര്‍കുളങ്ങര വിലാസം : ചിറക്കട മാടമ്പിശ്ശേരിൽ, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518…

Continue Reading →

അഷിത എസ്. ആനന്ദ്, കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അഷിത എസ്. ആനന്ദ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 15 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി. വിലാസം : കൈലാസം, പട. സൗത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518…

Continue Reading →

ശാലിനി കെ. രാജീവൻ, കന്നേറ്റി വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ശാലിനി കെ. രാജീവൻ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 16 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കന്നേറ്റി വിലാസം : പുത്തലത്ത്, പട. സൗത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518…

Continue Reading →

ഡോ. പി. മീന, കരുനാഗപ്പളളി ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ഡോ. പി. മീന വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 17 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കരുനാഗപ്പളളി ടൌണ്‍ വിലാസം : മങ്ങാട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, പട. നോർത്ത്,…

Continue Reading →

എസ്. പ്രസന്ന, തറയില്‍മുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എസ്. പ്രസന്ന വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 18 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : തറയില്‍മുക്ക് വിലാസം : എസ്.എൻ. വിഹാർ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518 മൊബൈല്‍ :…

Continue Reading →

സുഷ അലക്സ്, കേശവപുരം വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സുഷ അലക്സ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 19 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കേശവപുരം വിലാസം : കാരൂർ പുത്തൻവീട്, കേശവപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

ബിന്ദു അനിൽ, ചെമ്പകശ്ശേരില്‍കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബിന്ദു അനിൽ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 20 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ചെമ്പകശ്ശേരില്‍കടവ് വിലാസം : പാലത്തറശ്ശേരിൽ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര സൗത്ത്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

മഹേഷ് ജയരാജ്, മൂത്തേത്ത് കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : മഹേഷ് ജയരാജ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 21 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൂത്തേത്ത് കടവ് വിലാസം : ജയരാജ് ഭവനം, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573…

Continue Reading →

വിജയലക്ഷ്മി എസ്., കോഴിക്കോട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : വിജയലക്ഷ്മി എസ്. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 22 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കോഴിക്കോട് വിലാസം : തോട്ടുവാഴേത്ത് തെക്കതിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

നിഷ ടി., കായിക്കര കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നിഷ ടി. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 23 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കായിക്കര കടവ് വിലാസം : പുത്തൻപറമ്പിൽ വീട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573…

Continue Reading →

സഫിയത് ബീവി, പണിക്കര്‍കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സഫിയത് ബീവി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 24 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പണിക്കര്‍കടവ് വിലാസം : സറീന മൻസിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

റഹിയാനത്തു ബീവി, റ്റി.റ്റി.ഐ. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : റഹിയാനത്തു ബീവി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 25 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : റ്റി.റ്റി.ഐ. വിലാസം : ഫാസിൽ മൻസിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

ബീന ജോൺസൻ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബീന ജോൺസൻ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 26 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : അയണിവേലിക്കുളങ്ങര വിലാസം : കുരുപ്പിളയിൽ ജെ.വി.സി., കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

ശോഭന എം., ചെറോലിമുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ശോഭന എം. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 27 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ചെറോലിമുക്ക് വിലാസം : ഗുരുകൃപ, കരുനാഗപ്പള്ളി, ആലുംകടവ് പി.ഒ. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

ആർ. സിന്ധു, ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ആർ. സിന്ധു വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 28 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക് വിലാസം : വേലിയിൽ കിഴക്കതിൽ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര നോർത്ത്, എസ്.വി.എം. 690573…

Continue Reading →

മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നെടിയവിള വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 29 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നെടിയവിള വിലാസം : പുലത്തറ മേക്കതിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

എസ്. സിംലാൽ, പകല്‍വീട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എസ്. സിംലാൽ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 30 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പകല്‍വീട് വിലാസം : സിംലാലയം, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍ :…

Continue Reading →

ബുഷ്‌റ ബീവി, എസ്.കെ.വി. സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബുഷ്‌റ ബീവി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 31 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : എസ്.കെ.വി. സ്കൂള്‍ വിലാസം : വെള്ളങ്ങാട്ട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്, മാന്‍നിന്നവിള വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 32 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാന്‍നിന്നവിള വിലാസം : പടിപ്പുരയിൽ, മരു. സൗത്ത്, ആലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

കെ. പുഷ്‌പാഗദൻ, പളളിക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : കെ. പുഷ്‌പാഗദൻ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 33 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പളളിക്കല്‍ വിലാസം : തിരുവാതിര, കരുനാഗപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട് 690573 മൊബൈല്‍ :…

Continue Reading →

ഇന്ദുലേഖ എസ്., തുറയില്‍കുന്ന് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ഇന്ദുലേഖ എസ്. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 34 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : തുറയില്‍കുന്ന് വിലാസം : ഇന്ദീവരം, മരു. സൗത്ത്, ആലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →

അഡ്വ .ടി.പി. സലിം കുമാർ, ആലുംകടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അഡ്വ .ടി.പി. സലിം കുമാർ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 35 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലുംകടവ് വിലാസം : തയ്യിൽ, ആലുംകടവ് 690573 മൊബൈല്‍…

Continue Reading →