എസ്. പ്രസന്ന, തറയില്‍മുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എസ്. പ്രസന്ന
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 18
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : തറയില്‍മുക്ക്
വിലാസം : എസ്.എൻ. വിഹാർ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 8281538463, 9747099363
വയസ്സ് : 46
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !