ഡോ. പി. മീന, കരുനാഗപ്പളളി ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ഡോ. പി. മീന
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 17
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കരുനാഗപ്പളളി ടൌണ്‍
വിലാസം : മങ്ങാട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9400045093
വയസ്സ് : 56
വിദ്യാഭ്യാസം : ബി.എച്ച്.എം.എസ്.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !