കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ആശുപത്രികളെയും ക്ലിനിക്കുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

താലൂക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രി, കരുനാഗപ്പള്ളി

താലൂക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രി കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476 26 26 662, 0476 26 20 256 അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സർക്കാർ…

Continue Reading →

എസ്‌.ബി.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്‌.ബി.എം ഹോസ്പിറ്റൽ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിന് വടക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620303 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം. പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ്…

Continue Reading →

വലിയത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

വലിയത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിന് കിഴക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2659555 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം.…

Continue Reading →

പേൾ ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

പേൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിന് തെക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620210 , 0476-2620620 വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിചയ…

Continue Reading →

ഐഡിയൽ ക്ലിനിക് (ഡോ.സൂസമ്മ), കരുനാഗപ്പള്ളി

ഐഡിയൽ ക്ലിനിക് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് പടിഞ്ഞാറുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620323 വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന്റെ മികച്ച സേവനം. പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്. വൃത്തിയായ…

Continue Reading →

എ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 04762620277

Continue Reading →

പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ

പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓച്ചിറയ്ക്കു തെക്കുവശം ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2694911 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം. പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.…

Continue Reading →

ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി : ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം (PEOPLE HEALTH CARE) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി അലുംകടവിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും (24X7) താഴെ പറയുന്ന…

Continue Reading →

പ്രിയങ്ക ഹോസ്പിറ്റൽ, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പ്രിയങ്ക ഹോസ്പിറ്റൽ വവ്വാക്കാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2691472 കണ്ണിന്റെ ആശുപത്രി വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന്റെ മികച്ച സേവനം. പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്. വൃത്തിയായ ആശുപത്രിയും…

Continue Reading →

പിഷാരടീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

പിഷാരടീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു പടിഞ്ഞാറുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620780 കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന്റെ മികച്ച സേവനം. പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.…

Continue Reading →

എസ്.കെ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, വട്ടപറമ്പ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.കെ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ വട്ടപറമ്പ്, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-9249104800

Continue Reading →

മോറിയ ആശുപത്രി (ഡോ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്), കരുനാഗപ്പള്ളി

മോറിയ ആശുപത്രി (ഡോ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്) കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2621271

Continue Reading →

സുധാ ഹോസ്പിറ്റൽ , പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

സുധാ ഹോസ്പിറ്റൽ പുതിയകാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620561

Continue Reading →

ആനന്ദാ നഴ്സിംഗ് ഹോം, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ആനന്ദാ നഴ്സിംഗ് ഹോം വവ്വാക്കാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2641263

Continue Reading →

ഹജാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പുത്തൻ തെരുവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഹജാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പുത്തൻ തെരുവ് കരുനാഗപ്പള്ളി

Continue Reading →

ബി.എം.എസ്, കുറ്റിപ്പുറം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ബി.എം.എസ് കുറ്റിപ്പുറം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2662699

Continue Reading →

നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി, പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി പുതിയകാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620257

Continue Reading →

ചെസ്റ് & അലർജി സെന്റർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ചെസ്റ് & അലർജി സെന്റർ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2624346

Continue Reading →

എം.എസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചാലുംമൂട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എം.എസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചാലുംമൂട് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2629493

Continue Reading →

എസ്. എസ്‌. ഹോസ്പിറ്റൽ, പണിക്കർകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.എസ്‌. ഹോസ്പിറ്റൽ പണിക്കർകടവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-3200298

Continue Reading →

അമല ഹോസ്പിറ്റൽ, ആലുംപീടിക, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമല ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുംപീടിക കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2693265

Continue Reading →

റാണി ഹോസ്പിറ്റൽ, ആലുംപീടിക, കരുനാഗപ്പള്ളി

റാണി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുംപീടിക കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2693451

Continue Reading →

പുന്നൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ആലുംമൂട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പുന്നൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുംമൂട് (മാരാരിത്തോട്ടം പോകുന്ന വഴി) കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2625402

Continue Reading →

ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ, പണിക്കർകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ പണിക്കർകടവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-3253083

Continue Reading →

ശക്തി ഫിസിയോ തെറാപ്പി, കരുനാഗപ്പള്ളി

ശക്തി ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്കു കിഴക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2862463

Continue Reading →

കാമ്പിശ്ശേരി ഫിസിയോ തെറാപ്പി, കരുനാഗപ്പള്ളി

കാമ്പിശ്ശേരി ഫിസിയോ തെറാപ്പി കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2624430

Continue Reading →

ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പാവുമ്പ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഹെൽത്ത് സെന്റർ പാവുമ്പ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2863061

Continue Reading →

പി.എച്ച് .സി. കെ.എസ്.പുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി കെ.എസ്.പുരം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2621495

Continue Reading →

പി.എച്ച് .സി. അഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി അഴീക്കൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476 2611106

Continue Reading →

പി.എച്ച് .സി. ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി ആലപ്പാട് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2826336

Continue Reading →