സുധാ ഹോസ്പിറ്റൽ , പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

സുധാ ഹോസ്പിറ്റൽ
പുതിയകാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620561

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !