ശക്തി ഫിസിയോ തെറാപ്പി, കരുനാഗപ്പള്ളി

ശക്തി ഫിസിയോ തെറാപ്പി
ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്കു കിഴക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2862463

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !