എം.എസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചാലുംമൂട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എം.എസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ
കൊച്ചാലുംമൂട്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2629493

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....