നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി, പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി
പുതിയകാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620257

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....