വലിയത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

വലിയത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്
കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിന് കിഴക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2659555


  • 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം.
  • പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.
  • വൃത്തിയായ ആശുപത്രിയും പരിസരവും.
  • ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ.
  • വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !