ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ, പണിക്കർകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ
പണിക്കർകടവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-3253083

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....