ഹജാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, പുത്തൻ തെരുവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഹജാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ
പുത്തൻ തെരുവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....