പേൾ ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

പേൾ ഹോസ്പിറ്റൽ
കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിന് തെക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2620210 , 0476-2620620


  • വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം.
  • 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.
  • വൃത്തിയായ ആശുപത്രിയും പരിസരവും.
  • ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ.
  • മികച്ച മാനേജ്‌മെന്റ്.
  • ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം.
  • വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.

ഡയറക്ടർ : എം.മൈതീൻ കുഞ്ഞ് (IPS, Rtd)

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !