എസ്.കെ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, വട്ടപറമ്പ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.കെ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ
വട്ടപറമ്പ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-9249104800

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !