ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പാവുമ്പ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഹെൽത്ത് സെന്റർ
പാവുമ്പ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2863061

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....