പുന്നൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ആലുംമൂട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പുന്നൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ
ആലുംമൂട്
(മാരാരിത്തോട്ടം പോകുന്ന വഴി)
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2625402

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !