അമല ഹോസ്പിറ്റൽ, ആലുംപീടിക, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമല ഹോസ്പിറ്റൽ
ആലുംപീടിക
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2693265

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....