പി.എച്ച് .സി. ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി
ആലപ്പാട്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2826336
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !