പി.എച്ച് .സി. അഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി
അഴീക്കൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476 2611106

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !