എ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

എ.എം ഹോസ്പിറ്റൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 04762620277
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....