നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ....

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ 69 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ….. സ്ക്കൂളുകളിൽ നിന്നും തന്ന വിശദമായ ഡാറ്റയുടെയും LIKE കളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ പേജിൽ സ്ക്കൂളുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

ഗവ. യു.പി.ജി.എസ്. സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. യു.പി.ജി.എസ്. സ്ക്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476-2621493 സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സർക്കാർ സ്ക്കൂളുകളിൽ ഒന്നായ കരുനാഗപ്പള്ളി യു.പി.ജി. സ്ക്കൂളിന്റെ ചരിത്രം കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യവുമായി…

Continue Reading →

ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളിഫോൺ : 0476-2625912 കരുനാഗാപ്പള്ളി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് സി .എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി മേമ്മോറിയൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ,…

Continue Reading →

ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളിഫോൺ : 0476-2621500 കരുനാഗാപ്പള്ളി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി‍.…

Continue Reading →

എസ്.പി.എം. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, ഞക്കനാൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2691727

Continue Reading →

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, വയനകം, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2690093

Continue Reading →

ഷൺമുഖവിലാസം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2897545

Continue Reading →

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2665000 , 0476-2665935 കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്.  കൊല്ലം ജില്ലയിലെ…

Continue Reading →

ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476-2629850 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ക്കൂളാണ് ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ.

Continue Reading →

മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2623597 , 0476-2623242 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജാണ് മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക്…

Continue Reading →

ബേബി ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളേജ്‌, ചവറ

ബേബി ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളേജ്‌ ചവറ ഫോൺ : 0476-2680736 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ കോളേജാണു ചവറ ബേബി ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ്.…

Continue Reading →

അൽ-അമീൻ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2624879

Continue Reading →

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുലശേഖരപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2641369

Continue Reading →

ശ്രീ ബുദ്ധാ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2662489

Continue Reading →

ശ്രീ നാരായണാ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2626233

Continue Reading →

ബി.ജെ.എസ്.എം. മഠത്തിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, തഴവാ നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2865946

Continue Reading →

അമൃതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വള്ളിക്കാവ്

അമൃതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വള്ളിക്കാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2801280 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ശ്രീ മാതാ അമൃതാന്ദമയി മഠത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വള്ളിക്കാവിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്…

Continue Reading →

അമൃതാ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വള്ളിക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമൃതാ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വള്ളിക്കാവ് , കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2899688 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ശ്രീ മാതാ അമൃതാന്ദമയി മഠത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വള്ളിക്കാവിലുള്ള…

Continue Reading →

വിദ്യാധിരാജാ കോളേജ് , കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2625347

Continue Reading →

എസ്.എൻ. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, തുറയിൽകുന്ന് , കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2625022

Continue Reading →

സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2863371

Continue Reading →

ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, ചെറിയഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2826423

Continue Reading →

കനോസ്സാ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2623389

Continue Reading →

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുഴിത്തുറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2896265

Continue Reading →

ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, പന്മനമനയിൽ, കരുനാഗപ്പളളി

ഫോൺ : 0476-320938

Continue Reading →

ലോർഡ്‌സ് പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2623343

Continue Reading →

ഗവ. എൽ.പി.എസ്. , മരുതൂർക്കുളങ്ങര, ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവൺമെൻറ് എൽ.പി.എസ്. മരുതൂർക്കുളങ്ങര ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

Continue Reading →

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, തൊടിയൂർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2862219

Continue Reading →

സെൻ്റ് ജോസഫ് യു.പി.സ്ക്കൂൾ, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പളി

ഫോൺ : 0476-2896506

Continue Reading →

ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, വലിയകുളങ്ങര , കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2692436

Continue Reading →

ലോർഡ് കൃഷ്ണ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2862451

Continue Reading →

എസ്.ആർ.വി. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2690956

Continue Reading →

ആർ.വി.എസ്.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, പ്രയാർ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2698964

Continue Reading →

തൻവീർ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2693983

Continue Reading →

വിമല ഹൃദയ സ്ക്കൂൾ, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2895006

Continue Reading →

വിദ്യാജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-3290765

Continue Reading →