മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2623597 , 0476-2623242


കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജാണ് മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ്.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !