ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കുഴിത്തുറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
കുഴിത്തുറ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2896265
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....