ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2629850


കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്ക്കൂളാണ് ഗവ. മോഡൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....