ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2620260
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !