ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, തൊടിയൂർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
തൊടിയൂർ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2862219
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....