ആർ.സി. എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ. അഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ.സി. എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ. അഴീക്കൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2069668
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....