ഗവ. എ.വി. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. എ.വി. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
തഴവ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2662398
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !