അമൃത യു.പി. സ്ക്കൂൾ. പാവുമ്പ, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമൃത യു.പി. സ്ക്കൂൾ. പാവുമ്പ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2864515
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....