അമൃതാ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വള്ളിക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമൃതാ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്
വള്ളിക്കാവ് , കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2899688


കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ശ്രീ മാതാ അമൃതാന്ദമയി മഠത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വള്ളിക്കാവിലുള്ള ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അമൃതാ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്.

അക്ഷരത്തിലും ആത്മാവിലും മൂല്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സഹായിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം തുടർച്ചയായി പുനരവലോകനം ചെയ്ത് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠന കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിപരമായി, യോഗ്യതയുള്ളതും സാമൂഹ്യമായി പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ യുവാക്കളെ പഠിക്കാനും വളർത്താനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും നിലനിർത്താനും മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നു.

മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം 2004 ൽ ആണ് അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദ സ്ഥാപിതമായത്.

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആരോഗ്യപരിപാലന മേഖലയിൽ ആയുർവേദം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ഗവേഷണത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും അമൃത വിദ്യാലയം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും റിസർച്ച് സെന്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൻഎച്ച് 47 ൽ നിന്നും കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് 2 മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തടുത്തുള്ള മനോഹരമായ 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശ്രമത്തിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നടക്കാവുന്ന ദൂരം. 200,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയുണ്ട്. 250 കിടക്കകളോടുകൂടിയ ശേഷമുള്ള സ്കൂളുകളും അനുബന്ധ ആശുപത്രിയും ഉണ്ട്. പഞ്ചമർമ്മ, ആയുർവേദിക് ഫാർമസി എന്നിവയിൽ BAMS ബിരുദ കോഴ്സും സര്ട്ടിഫിക്കേറ്റ് കോഴ്സും നടത്തുന്നു.

അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആയുർവേദയുടെ  ലക്ഷ്യങ്ങൾ :

  • ആയൂർവേദി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ വളർച്ചയും വികാസവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ.
  • ആയുർവേദത്തിലെ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്.
  • ആയുർവേദത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
  • മാനവവിഭവശേഷിക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്.
  • ആരോഗ്യപരിചരണത്തിനായുള്ള ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ബിരുദധാരികളും ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളും സജ്ജമാക്കുക
  • ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • കാര്യക്ഷമമായ അധ്യാപന ഫാക്കൽട്ടിയും മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  വിദ്യാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അദ്ധ്യാപനത്തിലും ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റിലും  ഫാക്കൽറ്റിക്ക് വിപുലമായ പരിശീലനം.
  • ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും നവീനതകൾ സ്വീകരിക്കുക.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !