ഐഷാ മജീദ് കോളേജ്, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഐഷാ മജീദ് കോളേജ്
വവ്വാക്കാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2640688
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....