ഐഡിയൽ എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ., തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഐഡിയൽ എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ.
തഴവ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2062073
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....