എസ്.പി.എം. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, ഞക്കനാൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.പി.എം. യു.പി. സ്ക്കൂൾ
ഞക്കനാൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2691727
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !