യു.പി.സ്ക്കൂൾ., തൊടിയൂർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

യു.പി.സ്ക്കൂൾ.
തൊടിയൂർ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2621478
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....