അമൃത വിദ്യാലയം, പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമൃത വിദ്യാലയം
പുതിയകാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2620035
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !