അമൃത വിദ്യാലയം, പുതിയകാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

അമൃത വിദ്യാലയം
പുതിയകാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2620035
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....