അൽ-അമീൻ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

അൽ-അമീൻ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2624879
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....