ലോർഡ് കൃഷ്ണ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ലോർഡ് കൃഷ്ണ സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ
തഴവ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2862451
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !