എസ്.എൻ.വി. എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ., തൊടിയൂർ, കല്ലേലിഭാഗം, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.എൻ.വി. എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ.
തൊടിയൂർ
കല്ലേലിഭാഗം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2661725
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....