ഗവ. മുസ്ളീം എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ., കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. മുസ്ളീം എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ.
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2624780
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....