എസ്.ആർ.വി. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.ആർ.വി. യു.പി. സ്ക്കൂൾ
ചങ്ങൻകുളങ്ങര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2690956
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !