എസ്.എൻ.റ്റി. യു.പി.സ്ക്കൂൾ., പുതിയകാവ്

എസ്.എൻ.റ്റി. യു.പി.സ്ക്കൂൾ.
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2632121
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....