കെ.വി.കെ.എം. സ്ക്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

കെ.വി.കെ.എം. സ്ക്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2862546
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....