എസ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്., കോഴിക്കോട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്.
കോഴിക്കോട്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2625686
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !