ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
ഓച്ചിറ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-294281
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....