മഹാത്മാ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ , കന്നേറ്റി, കരുനാഗപ്പള്ളി

മഹാത്മാ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ
കന്നേറ്റി
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2631902
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !