ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, പന്മനമനയിൽ, കരുനാഗപ്പളളി

ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ
പന്മനമനയിൽ
കരുനാഗപ്പളളി
ഫോൺ : 0476-320938
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....