വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, വയനകം, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
വയനകം
ഓച്ചിറ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2690093
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !