എ.വി.എം.യു.പി.എസ്., കാളിയൻ ചന്ത, കരുനാഗപ്പള്ളി

എ.വി.എം.യു.പി.എസ്.
കാളിയൻ ചന്ത
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2864515
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !