യു.പി.സ്ക്കൂൾ. ആദിനാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

യു.പി.സ്ക്കൂൾ. ആദിനാട്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2897372
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !