വിദ്യാജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

വിദ്യാജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്ക്കൂൾ
ഓച്ചിറ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-3290765
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !